Regulamin

Uprzejmie informujemy, że wszystkie pliki graficzne zamieszczane na naszej stronie internetowej korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w USTAWIE Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r.- PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Co ściśle związane jest z niemożnością wykorzystywania bez naszej zgody zamieszczanych na stronie treści. Wykorzystywanie naszych zdjęć, czy publikacji całościowych lub częściowych jest naruszeniem powyższego aktu prawnego, z którym oczywiście wiąże się określona sankcja prawna!

Korzystając z naszej strony prosimy nie czuć się bezkarnie- wszelkie próby łamania regulaminu będą odpowiednio traktowane. Pojawianie się obraźliwych czy to wulgarnych wpisów na tej stronie prowadzić będzie do poniesienia odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 2. plastyczne,
 3. fotograficzne,
 4. lutnicze,
 5. wzornictwa przemysłowego,
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 7. muzyczne i słowno-muzyczne,
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

 1. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.
 2. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Z POWYŻSZEGO ZAPISU JASNO WYNIKA, ŻE ZDJĘCIA ORAZ PUBLIKACJE SĄ PRZEDMIOTEM OCHRONY PRAWA AUTORSKIEGO.

Zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 4 i art. 97, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

BEZPRAWNE WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ, CZY TEŻ PRZYPISYWANIE SOBIE AUTORSTWA ZAMIESZCZANYM PRZEZ NAS TREŚCI PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI AUTOR ZDJĘCIA, PUBLIKACJI CZYLI MY- MAMY PRAWO DO WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIEM ODSZKODOWAWCZYM !!!

Copyright (C) sistersm.net